DISPOZIŢIA 172/28.04.2023

DISPOZIŢIA NR. 172

DIN 28.04.2023

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.04.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10119/28.04.2023

Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 28.04.2023, ora 14.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 27.04.2023;

2.   Proiect de hotărâre nr. 60 din 28.04.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023.

3.   Proiect de hotărâre nr. 61 din 28.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-3

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut