Proces verbal ședința nr. 7845 din 30.03.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 7845 din 30.03.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, prin apel telefonic domnul Pavel Aurel.

Secretarul general a înmânat Raportul privind activitatea primarului pe anul 2022 consilierilor locali, domnului Pavel Aurel i se va transmite pe email.


Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.


Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 41 din 30.03.2023 Privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Colectare Deseuri Mogosoaia SRL, adoptat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 35 din 23.03.2023 Privind premierea sportivului Stanciu David-Alexandru pentru performanțe sportive deosebite obținute la Campionatul Național de Semi-Kempo, adoptat cu unanimitate de voturi.
  2. Proiect de hotărâre nr. 36 din 23.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației, adoptat cu unanimitate de voturi.
  3. Proiect de hotărâre nr. 37 din 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alin Vârtic susține că ar fi bine să se aplice acest proiect, precizează că degeaba se face regulamentul cu deșeuri dacă oamenii cu căruța sau cu mașina vor strange deșeurile și le vor arunca la marginea satului.
Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă Poliția Comunitară va aplica contravențiile.
Domnul Covaci Florin răspunde că Poliția Locală, reprezentanții Primăriei, chiar și poliția națională are competență.
Doamna Roxana Cristina Chihai precizează că poliția națională a confiscat căruțe.
Domnul Covaci Florin susține că s-au luat măsuri și în trecut cu colegii de la Poliția Locală, însă se dorește să se intesifice acțiunile.
Domnul Cojocaru Iustin susține că este o modalitate de a-i descuraja pe cei care au astfel de comportament.

  1. Proiect de hotărâre nr. 38 din 23.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2023 semestrul I, adoptat cu unanimitate de voturi.
  2. Proiect de hotărâre nr. 39 din 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia, adoptat cu 12 voturi pentru, abțineri 3 (Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin).

Amendament nr. 1, inițiat de Grupul Consilierilor locali ai Alianței USR PLUS, ce privește Introducerea unui articol suplimentar: Art. 2. Compartimentul de specialitate va întocmi semestrial un raport privind ajutoarele de urgență acordate în intervalul de timp de 6 luni de raportare pe care î1 va înainta Consiliului Local. Raportul va conține numele beneficiarului și suma acordată pentru fiecare din sumele acordate în baza prezentei hotarari, acesta a fost respins cu 10 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Pavel Aurel, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Felicia Ienculescu Popovici).

Domnul Covaci Florin precizează că trebuie verificat dacă se pot comunica datele beneficiarilor.
Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că dacă se poate lăsa pentru ședința următoare vor vota, sunt de acord, toate cazurile sunt bine definite, ce nu este foarte clar definit este că a sesizat că se face în baza Legii Asistenței Sociale și a Legii Venitului Minim Garantat, nu scrie nicăieri cum este definită categoria, scrie venituri reduse, dar nu scrie exact ce înseamnă, ca în cazul taxelor pentru gunoi, până la ce venit.
Domnul Alin Vârtic susține că în proiect spune că este vorba despre venituri reduse.
Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că trebuie făcuta o intruire GDPR
Domnul Costel Băiaș precizează că se întocmesc dosare pentru această situație, ajutoarele nu se acordă după ureche.
Domnul Covaci Florin precizează că se face ancheta socială și se acordă ajutorul de urgenta.
Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că au venit oameni care au spus că până în alegeri s-au acordat foarte multe ajutoare de urgență, iar după alegeri au fost foarte mulți oameni care nu au mai primit deși au venit și au cerut.
Domnul Costel Băiaș precizează că nu au mai primit după alegeri pentru că au primit și înainte de alegeri.
Domnul Covaci Florin susține că totul se face în funcție de bugetul disponibil și se acordă o dată pe an, nu se acordă de doua-trei ori pe an aceleiași persoane.
Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că sunt sume mari și este important.
Domnul Covaci Florin precizează că suma este de 2000 lei.
Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că sunt absolut de acord, dar au nevoie de transparență.
Domnul Covaci Florin precizează că transparența trebuie să fie într-un cadru legal.
Domnul Covaci Florin precizează că dacă legea permite vor transmite numele.
Domnul Alin Vârtic susține că în urma unui instructaj GDPR consilierii pot primi aceste informații.

  1. Proiect de hotărâre nr. 40 din 24.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare post de transformare necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum „stație de încărcare electrică”, adoptat cu 14 voturi pentru, împotrivă 1 (Pavel Aurel).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut