PROIECT DE HOTĂRÂRE 36/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 36 | din data de 23.03.2023

Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 107/09.03.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 6095/09.03.2023;

Prevederile Art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) lit. h) coroborat cu art. 33 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) și alin. (4) coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. b) și e) împreună cu alin. (7) lit. n) și cu alin. (9) lit. c) și art. 196 alin (1) lit a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Mandatarea domnului Florin Răducu Covaci, având calitatea de viceprimar, cetățean român, născut la data de______, domiciliat în localitatea ______, având CNP______, identificat cu Cartea de identitate nr._____, seria, eliberată de ­­­__________, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, respectiv Actul Constitutiv și Statutul Asociației modificate.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 martie 2023

Sari la conținut