PROIECT DE HOTĂRÂRE 96/13.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96 | din data de 13.05.2024

Privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Mogoșoaia cu destinația drum public a imobilelor identificate cu nr. cadastral 60223, nr. cadastral 60224, nr. cadastral 60226 și nr. cadastral 60228 situate în intravilanul UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. 554 alin. (1) Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2), alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al UAT Mogoșoaia a terenurilor identificate cu nr. cadastral 60223, nr. cadastral 60224, nr. cadastral 60226 și nr. cadastral 60228 UAT Mogoșoaia având destinația de drum public.

Art. 2 Declararea terenurilor prevăzute la art. 1 ca fiind de interes public local.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 mai 2024

Sari la conținut