PROIECT DE HOTĂRÂRE 95/13.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 95 | din data de 13.05.2024

Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului general al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2023, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 mai 2024

Sari la conținut