Dispoziția nr. 423/15.05.2024

DISPOZIŢIA NR. 423

DIN 15.05.2024

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 21.05.2024

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 11865/ 15.05.2024

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 21.05.2024, ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 05.04.2024;

2.  Proiect  de hotărâre nr. 95 din 13.05.2024 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2023.

                             Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

3.  Proiect  de hotărâre nr. 96 din 13.05.2024 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Mogoșoaia cu destinația drum public a imobilelor identificate cu nr. cadastral 60223, nr. cadastral 60224, nr. cadastral 60226 și nr. cadastral 60228 situate în intravilanul UAT Mogoșoaia.

                           Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

4. Proiect  de hotărâre nr. 97 din 14.05.2024 Privind aprobarea traseului si a consumului de combustibil pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri

                           Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

5. Proiect  de hotărâre nr. 98 din 14.05.2024 Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie

                             Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

6.  Proiect  de hotărâre nr. 99 din 15.05.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2024

                            Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

7. Proiect  de hotărâre nr. 100 din 15.05.2024 Privind schimbării obiectului secundar de activitate al societății ECOTRANS STCM SRL

                          Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

8.  Proiect  de hotărâre nr. 101 din 15.05.2024 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov-Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025

             Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

9. Proiect  de hotărâre nr. 102 din 15.05.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 2”: str. Intrarea Nichita Stănescu, Garoafelor, Nuferilor, Senatorilor, Intrarea Poeziei, Intrarea Trandafirilor, Intrarea Vaselor și Intrarea Vânătorilor.

               Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 Pentru proiectul de hotărâre nr. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102

 Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico –   financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 97, 98, 99, 101

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 98

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr.  98

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ..

Primar,                                                                               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
15 mai 2024

Sari la conținut