PROIECT DE HOTĂRÂRE 94/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 94| din data de 12.06.2023

Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 553, art. 562 alin. (2), art. 889 Cod Civil;

Conform art. 205 al Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, din 08.02.2023 aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 600/2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Completarea art. 1 din HCl nr. 60/23.05.2023 în sensul următor: “Acceptarea Declarației de renunțare nr. 1607/02.05.2023 prin care se renunță la dreptul de proprietate asupra cotei de 245,13 mp (cota de 81,71 mp aferenta Lot 10/3, cota de 81,71 mp aferenta Lot 10/4 si cota de 81,71 mp aferenta Lot 10/5) din lotul identificat cu număr cadastral 66273 cu destinatie drum de acces, situat în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, înscris in Cartea funciara nr. 66273.

Art. II Celelalte prevederi ale HCL nr. 60/23.05.2023 își păstrează valabilitatea.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut