PROIECT DE HOTĂRÂRE 93/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 93| din data de 12.06.2023

Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Ordinului nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit n), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 De la data adoptării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile art. 2 din HCL nr. 117/ 14.12.2021.

Art. 3 Aprobarea modificării Fișei de fundamentare nr. 3 și ajustarea fișei de fundamentare nr. 15 pentru stabilirea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare în comuna Mogosoaia din Anexei nr. 4 la HCL nr. 117 din data 14.12.2021, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut