PROIECT DE HOTĂRÂRE 88/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 88| din data de 12.06.2023

Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator – Președinte al Consiliului de Administrație

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 2030 – 2031 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,;

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/23.05.2023 astfel:

“Art. 3 Desemnarea în funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.06.2023 și până la data de 01.06.2024, a domnului DOBRE DANIEL-EUGEN, cetățean român, născut la data de ____, în ____,  domiciliat în _____, str. ____, nr. ____, ____, județul ___, identificat cu ___ seria ___, nr. ____, eliberată de ____, la data de ___, valabilă până la data de ___, CNP: _____.”

Art. II Aprobarea contractul de mandat care se va încheia de ECOTRANS STCM S.R.L cu administratorul – Președintele Consiliului de Administrație, conform anexei la prezentul proiect de  hotărâre și încetarea aplicabilității art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/23.05.2023.

Art. III Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 83/23.05.2023 rămîn neschimbate.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut