DISPOZIŢIA 303/13.06.2023

DISPOZIŢIA NR. 303

DIN 13.06.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 19.06.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 13895/13.06.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 19.06.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.      Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 23.05.2023.

2.       Proiect de hotărâre nr. 88 din 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator – Președinte al Consiliului de Administrație.

3.       Proiect de hotărâre nr. 89 din 12.06.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.

4.       Proiect de hotărâre nr. 90 din 12.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

5.       Proiect de hotărâre nr. 91 din 12.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz”.

6.       Proiect de hotărâre nr. 92 din 12.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR.

7.       Proiect de hotărâre nr. 93 din 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia.

8.       Proiect de hotărâre nr. 94 din 12.06.2023 Pentru completarea hcl nr. 60/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

9.       Proiect de hotărâre nr. 95 din 13.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în cartea funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073 UAT Mogoșoaia, din domeniul public al statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

10.    Proiect de hotărâre nr. 96 din 13.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia.

11.    Proiect de hotărâre nr. 97 din 13.06.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică de pe raza comunei Mogoșoaia.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 11

Inițiator Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 10

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 10

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                 Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut