PROIECT DE HOTĂRÂRE 87/22.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 87| din data de 22.05.2023

Privind numirea auditorului financiar independent al societății ECOTRANS STCM S.R.L

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 305/12.05.2023;

Conform art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Numirea CELIS AUDIT CONSULTING SRL prin reprezentant  Listoschi Corina în calitate de auditor financiar independent al societății ECOTRANS STCM SRL pentru o perioadă de un an.

Art. 2 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de prestări servicii încheiat cu auditorul financiar prevăzut la art. 1.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 mai 2023

Sari la conținut