PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56| din data de 11.03.2024

Privind  aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna   Mogoșoaia – 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.6 art.7 și art.10 dub O.G nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată;

Ordinul nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004;

Ordinul nr. 1/2014 al ANSVSA pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;

Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și a prevederilor H.G nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

În temeiul prevederilor nrt. 129 alin. (2). Lit. b), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit.n), art.139 alin. (1). Art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia – 2024.

Art. 2  Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut