PROIECT DE HOTĂRÂRE 54/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 54| din data de 11.03.2024

Pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos. București-Târgoviște (DN1A), comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe imobilele cu numerele cadastrale 60640 și 60634, beneficiar S.C. Delta Green S.R.L., prin S.C. Ecovillas Company S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Cererea nr. 19090 din 02.08.2023,

Avizul de oportunitate nr. 11102/36/8C din 05.12.2022,

Aviz Arhitect-șef nr. 10559/13/6F din 31.07.2023,

Prevederile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2), art. 54,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos. București-Târgoviște (DN1A), comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe imobilele cu numerele cadastrale 60640 și 60634, beneficiar S.C. Delta Green S.R.L., prin S.C. Ecovillas Company S.R.L.

Art. 2 Aprobarea valabilității PUZ pentru o perioadă de 5 ani de la data aprobării acestuia de către Consiliul Local Mogoșoaia.

Art 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art 4 Secretarul General al comunei va comunica prezentului proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut