PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53| din data de 11.03.2024

Pentru modificarea HCL nr.94/2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 181 alin. (2) lit. f)  din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 6 lit. f), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea modificării art. 3 din Regulamentul privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei aprobat prin HCL nr. 94/2023, astfel cum a fost modificat prin HCL nr. 139/2023, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin- Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut