PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/25.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53 | din data de 25.04.2023

Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. c)  și alin. (4) lit. a), art. 390, art. 417, art. 539, art. 547 și art. 552 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 3 alin. (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art.10, art. 11, art. 12, art.18, art.16 alin.(2), art. 25 art. 40, Anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul III, lit.a) și b) – notă și Capitolul II, litera A , punctul IV, lit. a) și lit.b) – notă din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Portivit Legii nr. 103/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Portivit Ordonanţei de urgenţă nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;

Conform art. 24, art. 25 și art. 26 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările şi  completările ulterioare;

Portivit Legii nr. 53/2003 -Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Portivit art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Lega nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Lega nr.  367/2022 privind dialogul social;

Procesul-verbal nr. 9601/24.04.2023 încheiat între conducerea instituției comuna Mogoșoaia și reprezentanții salariaților instituției Comuna Mogoșoaia, urmare a  consultării acestora în baza art.11 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

Prevederile art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea stabilirii salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 (1) Salariile de bază prevăzute în Anexele nr. 1-2 se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare și se actualizează în situația modificării acestuia, în condițiile legislației specifice prin acte administrative individuale emise de către ordonatorul de credite.

(2)     Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în Anexele nr. 1-2 se stabilesc la gradaţia 0 și se acordă corespunzător tranșelor de vechime în muncă, determinate, prin aplicarea succesivă a majorărilor, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(3)     Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim și se acordă la gradul II stabilit în Anexa 1-A la prezentul proiect de hotărâre.

(4)     Salariile lunare ale personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia se stabilesc prin act administrativ individual sau, după caz, prin act adițional la contractul individual de muncă, cu respectarea legislației în vigoare.

(5)     La stabilirea salariului de bază se va avea în vedere ca nivelul veniturilor salariale să nu depășească nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

(6)     Prin excepție de la alin. (5), salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, iar limita maximă este indemnizaţia lunară a funcţiei de viceprimar, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Salariile de bază pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. II Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială», rămân la nivelul stabilit începând cu luna ianuarie 2023 conform Anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 (1) Indemnizaţia de hrană se acordă lunar, în cuantum de 347 lei, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară;

(2) Norma de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Public Poliția Locală se menține la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, conform legislației în vigoare specifice, astfel încât, prin acordarea acesteia,  nivelul venitului salarial să nu depășescă nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar.

Art. 4 Orice alte prevederi legale contrare își încetează aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut