PROIECT DE HOTĂRÂRE 48/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 48 | din data de 19.04.2023

Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), art. 34 alin. (1) lit. b) si art. 39 alin (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

Conform art. 7 lit. c) din Contractul de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al Comunei Mogoșoaia

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2), art 139 alin (1), art 196 alin (1) lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi, in sensul modificarii  Anexei nr. 2 a contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea începând cu data aprobării prezentului proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut