PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 12.02.2024

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 497/12.02.2024 emisa de SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 și înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.3974/12.02.2024;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară;

Conform art.1 ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea  formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut