PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/24.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 24.03.2023

Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare post de transformare necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum „stație de încărcare electrică”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 7148/23.03.2023 S.C. E-Distribuție Muntenia S.A;

În temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

În baza art. 349, art. 340 și art. 351 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A a imobilului în suprafață de 24 mp, situat în Comuna Mogoșoaia, ce face parte din domeniul public al localității, nr. cadastral 60224, identificat conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra bunului se face în vederea construirii unui post de transformare în anvelopă de beton de către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.

Art. 3 Transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului menționat la art. 1 se acordă pe durata existenței capacității energetice de utilitate publică de distribuție a energiei electrice.

Art. 4 Predare primirea bunului imobil prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal.

Art. 5 S.C. E-Distribuție Muntenia S.A va respecta obligațiile prevăzute la art. 350 alin. (2) și art. 351 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 martie 2023

Sari la conținut