PROIECT DE HOTĂRÂRE 27/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 27 | din data de 14.03.2022

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 51 alin (2) din  Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform HG 423/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masa;

În temeiul HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

Potrivit HG 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. a) și b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut