PROIECT DE HOTĂRÂRE 25/23.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 25 | din data de 23.01.2024

Privind demararea procedurilor în vederea elaborării metodologiei de restituire a cotelor de 39% din dreptul de proprietate asupra imobilelor intrate în proprietatea UAT Mogoșoaia în vederea efectuării Lucrării de „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” pentru proprietarii care nu vor mai fi vizați de lucrare

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 121 alin. (1) din Constituția României;

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1  Demararea procedurilor în vederea elaborării metodologiei de restituire a cotelor de 39% din dreptul de proprietate asupra imobilelor intrate în proprietatea UAT Mogoșoaia în vederea efectuării Lucrării de „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” pentru Trupurile cu privire la care lucrarea de reajustare teritorială va înceta.

Art. 2 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetăţeni.

Inițiator
Consilier local
Roxana Cristina Chihai
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 ianuarie 2024

Sari la conținut