PROIECT DE HOTĂRÂRE 24/23.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 24 | din data de 23.01.2024

Pentru revocarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 121 alin. (1) din Constituția României;

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Conform art. 2 alin. (1) lit. s), art. 5 alin. (1)  și urm., art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Potrivit art. 4 alin. (2) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Revocarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C ca urmare a adoptării scenariului nr. 3 și a modificărilor din varianta finala a studiului de fezabilitate Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, în sensul încetării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Art. 2 Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute pentru Trupurile A, B și C devenite disponibile se restituie la bugetul general al Comunei Mogoșoaia din contul unde au fost consemnate în temeiul art. 7 din Legea nr. 255/2010 prin art. 7 din HCL nr. 115/2021.

Art. 3. Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetăţeni.

Inițiator
Consilier local
Roxana Cristina Chihai
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 ianuarie 2024

Sari la conținut