PROIECT DE HOTĂRÂRE 26/25.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 26 | din data de 25.01.2024

Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru o familie aflată în stare de necesitate urmare incediului din data de 30.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa înregistrata la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2563/25.01.2024;

Conform procesului verbal de intervenție nr. 449 din 30.12.2023;

În temeiul art. 4 din, art. 85 lit. a) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 20.000 lei doamnei Țoțea Georgeta CNP ………………… cu domiciliul în comuna Mogoșoaia, ……………., județ ……….. în vederea refacerii casei de locuit și îngrijirii domnului Zaharescu Vespasian CNP ………………., victimă în incendiul ce a avut loc în data de 30.12.2023.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișsa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 ianuarie 2024

Sari la conținut