PROIECT DE HOTĂRÂRE 21/23.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 21 | din data de 23.01.2024

Pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, precum şi a HCL nr. 114/2021 privind modificarea HCL nr. 107/2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 121 alin. (1) din Constituția României;

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985

În temeiul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 5 alin. (1)  și urm., art. 11 alin. (6) și urm. din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1  Aprobarea scenariului nr. ____ din studiul de fezabilitate “Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”.

Art. 2 Aprobarea modificării HCL nr. 107/2021 şi a HCL nr. 114/2021 cu punerea în aplicare a scenariului ales la art. 1, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetăţeni.

Inițiator
Consilier local
Roxana Cristina Chihai
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut