PROIECT DE HOTĂRÂRE 22/23.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 22 | din data de 23.01.2024

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Instituției Prefectului Județ Ilfov nr. 13014/07.12.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 30320/15.12.2023;

Conform art. 121 alin. (1) din Constituția României;

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985;

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. s), art. 5 alin. (1)  și urm., art. 11 alin. (6) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Potrivit art. 4 alin. (2) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1  Modificarea amplasamentului lucrării de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, ca urmare a adoptării scenariului nr. 2 potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate.

Art. 2 (1) Modificarea sumei de finanțare a lucrării de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov din bugetul general al Comunei Mogoșoaia  ce va fi în cuantum de 13.279.266 lei.

                     (2) Suma de 13.279.266 lei este compusă din valoarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriabile din Anexa nr. 3 a HCL nr. 115/2021  în cuantum de 25.099.933 din care se scade valoarea despăgubirilor aferente imobilelor ce se elimină de la expropriere din Trupurile A, B și C conform Anexei nr. 2.1 la prezentul proiect de hotărâre în cuantum de 11.929.276 lei, la care se adaugă valoarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriabile din Anexa nr. 2.2  la prezentul proiect de hotărâre în cuantum de 108.609 lei.

Art. 3 Diminuarea coridorului de expropriere prevăzut la art. 3 din HCL nr. 115/2021 conform Anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, prin eliminarea de la expropriere a Trupului C în totalitatea lui, precum și a imobilelor proprietarilor din Trupurile A și B, indicați în Anexa nr. 2.1, care după adoptarea HCL nr. 115/2021 au cedat procentul de 39% din dreptul de proprietate asupra imobilelor intrate în proprietatea Comunei Mogoșoaia și au încheiat mandate speciale în formă autentică în vederea efectuării Lucrării de „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”.

Art. 4 Aprobarea diminuării listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere conform Anexei nr. 3 a HCL nr. 115/2021 ca urmare a reducerii coridorului de expropriere prin eliminarea tuturor pozițiilor proprietarilor din Trupul C, precum și a pozitiilor proprietarilor din Trupurile A si B indicati în Anexa nr. 2.1.

Art. 5 Completarea Anexei nr. 3 privind lista proprietarilor sau a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere identificați pe baza evidențelor Comunei Mogoșoaia din HCL nr. 115/2021 cu pozițiile proprietarilor din Trupul A indicați în Anexa nr. 2.2 la prezentul proiect de hotărâre și modificarea art. 6 și art. 7 din HCL nr. 115/2021 în consecință.

Art. 6 Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute în Trupurile A, B si C devenite disponibile se restituie la bugetul general al Comunei Mogoșoaia din contul în care au fost consemnate, în temeiul art. 7 din Legea nr. 255/2010, potrivit art. 7 din HCL nr. 115/2021.

Art. 7  Celelalte prevederi ale HCL nr. 115/2021 rămân neschimbate.

Art. 8 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetăţeni.

Inițiator
Consilier local
Roxana Cristina Chihai
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut