PROIECT DE HOTĂRÂRE 159/27.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 159| din data de 27.11.2023

Privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator).

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov;

Adresa nr. 168/21.11.2023  înregistrata La Comuna Mogosoaia nr. 28383/22.11.2023 prin care ADIA solicita Comunei Mogosoaia aprobarea unui proiect de hotărâre;

Adresa S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. nr. 42513/06.10.2023, înregistrată la ADIA Ilfov cu nr. 1316/06.10.2023;

Nota Justifuicativă a operatorului S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. nr. 44807/20.10.2023, înregistrată la ADIA Ilfov cu nr. 1349/24.10.2023, privind inițierea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009;

Nota Justifuicativă a operatorului S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. nr.47851/08.11.2023, înregistrată la ADIA Ilfov cu nr. 1394/08.11.2023, privind Strategia de redevență;

Art. 4 din Avizul A.N.R.S.C. nr. 977431/126.10.2023 înregistrat la ADIA Ilfov cu nr. 1387/03.11.2023;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. IX alin. (1) din legea 225/2016;

Art. 11, alin. (6) din Ordinul 231 al Președintelui A.N.R.S.C;

Prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d^2), art. 10 alin. (5) și (5^1), art. 22 alin. (1) și (4), art. 29 alin. (10) lit. d), art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea modificarii și completarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator), prin încheierea actului adițional nr. 10, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Împuternicirea, Dl/Dna. ____________, cetățean român, născut/nascută la data de_______, domiciliat în localitatea _________, având CNP_________, identificat cu cartea de identitate seria_________, eliberată de S.P.C.L.E.P. __________, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă–ADIA Ilfov, în favoarea aprobării, modificării și actualizării Contractului de Delegare, a adoptării Actului Adițional nr. 10 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a modificării și actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 3. Acordare  mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă–ADIA Ilfov cu sediul în România, judeţul Ilfov, Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 222 C, Pavilion S, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009,  al cărei membru este comuna Mogoșoaia prin Consiliul Localal comunei Mogoșoaia, să semneze Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Delegare, prevăzut la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre, prin reprezentantul său, în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Mogoșoaia, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul ADIA Ilfov și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de cetăţeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 noiembrie 2023

Sari la conținut