PROIECT DE HOTĂRÂRE 123/20.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 123 | din data de 20.06.2024

Privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și UAT Mogoșoaia pentru semnarea contractului de finanțare în cadrul Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 26064/24.11.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 28665/27.11.2023 prin care se solicită finanțare prin participarea la Programul multianual Elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism.

Prevederile art.3 și art.4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1137/16.11.2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, prevăzut în anexa, ce face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre, pentru implementarea Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027 conform Hotărârii Guvernului nr. 1137/2023.

Art. 2 Se împuternicește domnul Viceprimar Florin Răducu Covaci să semneze protocolul de cooperare, precum și orice alte documente necesare pentru derularea în bune condiții a protocolului. 

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia, prin compartimentele responsabile, va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 iunie 2024

Sari la conținut