PROIECT DE HOTĂRÂRE 122/20.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 122 | din data de 20.06.2024

Privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia – Consiliul Local și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa cu nr. 14433 din 18.06.2024 a U.A.T. Comuna Mogoșoaia, înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 17957 din 18.06.2024 prin care se solicită sprijinul în vederea realizării în comun a activităților de igienizare/salubrizare a cuvetei lacului Mogoșoaia și a malurilor acestuia;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.9 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane și lit. c) privind gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. i), alin. (9) lit. c), art. 139, alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în vederea realizării în comun a activităților de igienizare/salubrizare a cuvetei lacului Mogoșoaia și a malurilor acestuia, prevăzute în anexa,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Daniel Dobre, Administrator Public al Comunei Mogosoaia, să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art.1, precum și orice alte documente pentru derularea în bune condiții a proiectului prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia, prin compartimentele responsabile, va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 iunie 2024

Sari la conținut