PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 120 | din data de 18.06.2024

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie si mai 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 1269/17.06.2024, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 14403/17.06.2024;

Prevederile art. 127 lit. k) din Legea nr. 198/2023 – Legea învățământului universitare;

Prevederile art. (1) și art (2) din Instrucțiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2024 în cuantum de 4908 lei.

Art.2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și îl va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 iunie 2024

Sari la conținut