PROIECT DE HOTĂRÂRE 119/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 119 | din data de 18.06.2024

Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În baza adresei Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 2908/CE/20.05.2024 înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 12537/24.05.2024, prin care ne este comunicat numărul maxim de posturi la nivelul UAT Mogoșoaia;

Adresa nr. 20025/18.09.2023 transmisă de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov  prin care ni se comunică avizul favorabil al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor cu privire la structura Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia;

Dispozițiile art. LXIX din Ordonanța nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene cu modificările şi completările ulterioare;

 În conformitate cu prevederile art. XIII – XXIII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările şi completările ulterioare;

Dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 136 alin. (8), lit. b), art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a),  art. 370 alin. (1) și (2), art. 382 lit. a) și b), art. 385 alin. (3), art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art. 518, art. 539 și art. 541 alin. (1), alin. (3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și  completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.9 alin. (3) din Ordonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare:

Potrivit prevederilor O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. b), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 405 și a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, conform anexelor  nr. 1 și 2, anexe ce fac parte integrantă la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Intrarea în vigoare a prevederilor art. 1 se va face începînd cu data de 01.07.2024.

Art.3 Prin grija Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, conducătorii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului instituției Comuna Mogoșoaia, vor modifica și actualiza fișele de post, acolo unde se impune.

Art.4 În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului proiect de hotărâre Primarul instituției Comuna Mogoșoaia va lua măsurile ce se impun în vederea modificării și actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 5 În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, se impune aprobarea ca Primarul Comunei Mogoșoaia să fie împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări, precum și stabilirea condițiilor specifice de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Aparatului de Specialitate prin dispoziție emisă de către Primarul Comunei Mogoșoaia, fără a afecta numărul total al funcțiilor aprobate.

Art. 6 Orice alte prevederi legale contrare își încetează aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de hotărâre.

Art. 7 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 8 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 iunie 2024

Sari la conținut