PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |115| din data de 18.08.2023

Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Tinand seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luand act de:

a) Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 20189/18.08.2023.

b) Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabilitate înregistrat sub nr. 20188/18.08.2023.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 62/23.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Rețele de canalizare pluviala și menajeră, alimentare cu apa, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Rețele”, Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 64/23.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, str. Soarelui”, Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 65/23.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Helesteului și Stupinei”, Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 89/19.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Asfaltare străzi in comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcamului, Islaz”, Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, judetul Ilfov – Drum”.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. b), art  196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. b)  din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000  lei, cu o maturitate de 12 ani, cu respectarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3. – Din bugetul local al Comunei Mogoșoaia se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Comunei Mogoșoaia următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare al Comunei Mogoșoaia;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2)     Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia, să demareze procedura internă pentru achiziția de servicii de creditare, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 7.  (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Comunei Mogoșoaia. Cuantumul veniturilor cu care Comuna Mogoșoaia va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferent anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia, să semneze în numele și pentru Comuna Mogoșoaia acordul de garantare a împrumutului, precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de hotărâre se însărcinează Primarul Comunei Mogoșoaia și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Mogoșoaia.

Art. 9 Prezentul proiect de hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Mogoșoaia și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet primaria.mogosoaia.ro.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut