Proces verbal ședința nr. 29131 din 29.11.2023

PROCES-VERBAL

nr. 29131 din 29.11.2023

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 29.11.2023, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 12.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 11 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic, domnul Cojocaru Iustin, domnul Dumitru Iacoban Alexandru și doamna Ienculescu Popovici Felicia, participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă (Pavel Aurel).

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 153 din 20.11.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 154 din 20.11.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFOV – REȚELE” – ETAPA I REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru si 5 abtineri ( Alin Călin Vârtic, Cojocaru Iustin, Dumitru Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia, Pavel Aurel).

Doamna Ienculescu Popovici Felicia afirmă faptul că există un certificat de urbanism cât și niște extrase de carte funciară, iar acestea nu se regăsesc, niciun astfel de proiect nu poate fi depus pentru finanțare dacă nu are si aceste documente, e absurd sa trecem prin consiliu fără să avem toate documentele.

Domnul Costel Băiaș precizează că este o aprobare a studiului de fezabilitate, certificatul de urbanism urmează să se obțină, inițial va trebui să se obțină aprobările.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că, initial va trebui să se obțină certificatul de urbanism, ulterior, aprobările.( pentru studiu de fezabilitate, indicatori tehnico-economici)

Domnul Pavel Aurel menționează că ar trebui sa fie trecute numerele cadastrale ca să nu mai existe suspiciuni referitor la strada Morii cât si certificatul de urbanism pentru a se stabili anumite conditii de constructie, daca nu ai elementele de lungime, de adâncime, de debit și de secțiunea conductelor nu ai de unde să știi ce poți construi.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia precizează că nu se poate aproba un studiu de fezabilitate fără aceste documente. (certificat de urbanism și extras de carte funciară).

Doamna Ienculescu Popovici Felicia suține că ar fi trebuit ca certificatul de urbanism să fie anexa proiectului.

Doamna Secretar General a solicitat clarificarea situatiei departamentului investitii si a fost infromata telefonic ca certificatul de urbanism exista la sediul primariei si poate fi consultat.

3. Proiect de hotărâre nr. 155 din 21.11.2023 Privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate, acesta a fost  adoptat cu 13 voturi pentru si 2 abtineri ( Pavel Aurel, Dinu Gheorghe).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici îl întreabă pe domnul Florin Covaci dacă facem altă firmă față de ce am avut până acum sau facem licitație ca să stabilim cu cine gestionăm deșeurile reciclabile.

Domnul Florin Covaci răspunde că doar se avizează documentația de atribuire.

4. Proiect de hotărâre nr. 156 din 21.11.2023 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment), acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Amendament nr 1 înregistrat cu nr. 29066/29.11.2023 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Florin Covaci susține că ar trebui să se specifice care camere de pe teritoriul comunei și anume cele pe care le gestionăm noi (Primaria Mogoșoaia), prin urmare regulamewntul va fi modificat cu aceasta mentiune, pentru că sunt mai multe camera care aparțin și firmelor private.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 157 din 24.11.2023  Privind aprobarea participării Stan Adriana Roxana PFA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 4 abtineri (Alin Vârtic, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia) si 1 impotriva (Pavel Aurel).

Domnul Pavel Aurel precizează că s-a adoptat HCL nr. 146/07.11.2023 care aprobă evenimentul „Serările Iernii”, iar în  cadrul acestui eveniment a fost constituită o comisie de selecție a solicitărilor privind atribuirea căsuțelor, comisia respectivă nu a respectat prevederile și condițiile stabilite prin regulament deoarece în cadrul acestuia este specificat faptul că pentru solicitările care nu întrunesc condițiile, comisia va proceda la respingerea lor, contrar acestei condiții, avem un document prin care comisia spune că se încadrează solicitarea respective, deși nu a întrunit condițiile pentru a fi introdusa în lista de rezervă.

Acesta susține că în lista de rezervă nu se pot menționa decât solicitările care au trecut cu aviz favorabil de către comisie.

Domnul Alin Călin Vârtic susține că au fost respinse acele cereri de către comisie.

Domnul Alin Călin Vârtic precizează că a observat acest dosar al acestui PFA inițiat în 2 noiembrie, atunci am refuzat aprobarea conform regulamentului, și s-a propus să treacă separat prin consiliu local deoarece nu s-au dat toate căsuțele, mai sunt căsuțe libere și de aceea avem acum  aceste 3 proiecte cu participare la târg în afara acelui regulament. Comisia a aprobat doar acele cereri mai exact 16 care au îndeplinit regulile, din cauza asta avem aceasta  hotărâre separată.

Domnul Alin Călin Vârtic susține că este decizia consiliului local dacă acest PFA poate participa chiar daca nu îndeplinește condițiile din regulament.

Domnul Pavel Aurel susține că prin acest vot consiliul local, încălca prevederile HCL nr. 146/07.11.2023.

Domnul Costel Băiaș precizează că rămâne la latitudinea consiliului local dacă proiectele de hotărâre pot fi aprobate.

2. Proiect de hotărâre nr. 158 din 24.11.2023 Privind aprobarea participarii Producatorului Local Panait Bogdan-Ion la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023, acesta a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 3 abțineri (Cojocaru Iustin, Dumitru Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia) si 1 impotriva ( Pavel Aurel), acesta a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 3 abtineri (Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia) si 1 impotriva ( Pavel Aurel).

Domnul Florin Covaci menționează faptul că este vorba de o persoană fizică producator local, face excepție față de regulament, din această cauză se supune la vot.

Domnul Alin Călin Vârtic precizează că nu a fost în lista comisiei.

Domnul Florin Covaci afirmă că nu a fost în lista comisiei, este un producător local și se încadrează la producătorii locali persoane fizice care au dreptul să vândă produse tradiționale.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că cei care au participat și au respectat regulamentul, vor fi nemulțumiți, deoarece se face un regulament și ulterior venim cu excepție la acel regulament.

Domnul Florin Covaci susține că dacă venim cu excepție, supunem la vot. Acesta precizează că nu s-au ocupat toate căsuțele.

Domnul Pavel Aurel întreabă de ce se dă o hotărâre de care nu se mai ține cont.

3. Proiect de hotărâre nr. 159 din 27.11.2023 Privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator), acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru si 5 abtineri (Alin Călin Vârtic, Cojocaru Iustin, Dumitru Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia, Pavel Aurel).

  • Propunerea domnului Viceprimar Florin Răducu Covaci a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru întreabă care este motivul diferenței așa mare între redevențele dintre anii 2023, 2024 și 2025, adică creștem de la 44.000 la câteva milioane de lei și ce reprezintă asta pentru noi.

Domnul Florin Covaci susține că se regăsește o notă jusitificativă atașată proiectului care explică exact cum se mărește, de ce se mărește, redevența normal o încasăm noi dar va fi la dispoziția apă și canal ilfov. Acesta întreabă dacă s-a uitat pe nota justificativă.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban  răspunde că a intrat să se uite dar nu a înțeles de ce se mărește redevența.

Domnul Florin Covaci îi propune să vină la Primarie să îi explice detaliat.

4. Proiect de hotărâre nr. 160 din 27.11.2023 Privind aprobarea participării Asociației ALMA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023, acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 3 abtineri (Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia), si 1 impotriva (Pavel Aurel).

Domnul Florin Covaci menționează faptul că este vorba de o asociatie, Alma, care va desfășura activități în  scop caritabil în parcul Mogoșoaia.

Domnul Diaconescu Victor precizează ca au mai desfășurat și cu alte ocazii, pentru proiecte medicale.

Domnul Pavel Aurel susține că și această solicitare excede regulamentului.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că nu are legătură cu regulamentul, tocmai de aceea o supunem la vot, este în scop caritabil.

Domnul Pavel Aurel susține că regulamentul este facut pentru acest eveniment cu comercianți.

Domnul Florin Covaci precizează că se face excepție, aceasta fiind o asocație caritabilă.

Domnul Pavel Aurel solicită să se modifice regulamentul.

Domnul Florin Covaci susține că se poate vota în consiliu dacă suntem de acord sau nu să le dăm cu titlu gratuit dreptul de a participa la acest eveniment.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici afirmă că este de acord să se dea spațiu cu titlu gratuit unor asociați non-profit, doar că în mod normal asta trebuia anunțat că Primăria Comuna Mogoșoaia pune la dispoziție spațiu Asociațiilor și Fundațiilor doritoare să participe.

Domnul Florin Covaci precizează că se anunța dacă ne referam doar la asociație, dar noi am rămas cu locuri libere și a venit o asociație care ne-a solicitat să participe.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici afirmă ca sunt mai multe asociații în Mogoșoaia.

Doamna Roxana Cristina Chihai întreabă dacă sunt asociații care au desfășurat activități în beneficiul locuitorilor din Mogoșoaia.

Domnul Florin Covaci susține că această asociație a mai desfășurat activități în scopuri caritabile pentru locuitorii comunei.Acesta afirmă că mai sunt căsuțe libere, în care poate să vină și alte asociații, mai supunem din nou la vot.

Doamna Roxana Cristina Chihai precizează că avem 40  de ong-uri , în urma unui proiect pe care l-am avut în desfășurare, în aceste 40 de ong-uri, în cei 2 ani și jumătate când a fost viceprimar, în afară de Asociația Alma si de Asociația de Protecție a Alimentului, nicio alta asociație nu a cerut și nu a dezvoltat vreun proiect pentru comunitate, Asociația Alma a avut 2 proiecte medicale pe care le-a susținut din fonduri proprii fără să ceară nimic de la comunitatea din Mogoșoaia, mai are un proiect în desfășurare pentru anul viitor și I s-a părut un moment oportun să poată să strângă niște fonduri întoarse în comuna Mogoșoaia, sunt multe asociații dar care nu au activitate în Mogoșoaia.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă este vorba de o strângere de fonduri.

Doamna Roxana Cristina Chihai precizează că toate câștigurile le redirecționează către scopuri medicale.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă căsuța se dă fundației pentru strângere de fonduri.

Domnul Florin Covaci răspunde că se dă pentru scopuri caritabile.

Domnul Iacoban Alexandru menționează că cel mai bine se modifica regulamentul.

Domnul Florin Covaci precizează că nu am avut solicitări în acest sens, este singura asociație care și-a dorit să participe, neavând și alte solicitări din partea altori asociații ,nu era necesar să creăm un nou regulament.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că s-a ascuns foarte bine anunțul.

Domnul Florin Covaci precizează că se regăsește pe site-ul primăriei, suntem o comunitate mică și vă spun 100% că toți comercianții din Mogoșoaia  au știut, unii s-au încadrat, alți și-au făcut socoteliile și au înțeles că e posibil să nu fie profitabil, alți nu au vrut să riște.

Domnul Pavel Aurel susține că se încalcă prevederile HCL 146/07.11.2023.

5. Proiect de hotărâre nr. 161 din 27.11.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pentru Comuna Mogoșoaia, acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 4 abtineri (Alin Vârtic, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban susține că nu a avut așa mult timp să analizeze, un astfel de proiect ar trebui să fie pe o ședință normală, să nu fie pe ordinea suplimentară, nu ințeleg care ar fi urgența.

Domnul Florin Covaci precizează că expiră contractual.

Domnul Costel Băiaș precizează că o haită de 5 câini, au ucis o caprioara, care venea din pădurea limitrofă a zonei Motocului, în multe zone sunt astfel de haite, solicită să se țină cont pentru viitor de către cei care participă la gestionarea acestor servicii, dacă pot să facă față și la așa ceva pentru că s-a ajuns într-un impas.

Domnul Florin Covaci susține că nu vom stârpii niciodată câinii atâta timp cât oamenii nu înțeleg că trebuie sa-i sterilizeze.

6. Proiect de hotărâre nr. 162 din 28.11.2023 Privind prelungirea mandatelor de Administratori în cadrul Ecotrans STCM ale domnilor Daniel Eugen Dobre si Ioan Manolache până la data de 07.12.2026, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
7 decembrie 2023

Sari la conținut