HOTĂRÂREA 160/05.12.2023

HOTĂRÂRE | 160 | din data de 05.12.2023

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, în vederea obținerii finanțării din cadrul proiectului “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, program gestionat de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 1.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului:

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a    Consiliului din 13 octombrie 2003 din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS) pentru constituirea Fondului de Modernizare (FM);

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;

Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030,

Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completarile ulterioare.

Prevederile H.G. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. c), alin. (4), lit. a), alin. (7),  lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă depunerea și implementarea proiectului „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov prin Fondul pentru modernizare în România – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, program derulat prin Ministerul Energiei.         

Art. 2  Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de lnvestiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov precum și indicatorii tehnico-economici aferenți acestuia, conform anexei nr. 1  la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 3 Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de Investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă valorea totală a investiției în cuantum de  2,885,695.79  Lei fără TVA, din care: 2,133,845.88 lei cheltuieli eligibile fără TVA și  751,849.91 lei cheltuieli neeligibile fără TVA.

Art. 5  Se aprobă finanțarea cheltuielilor eligibile obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre  din Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Art. 6  Se aprobă includerea în bugetul local a cheltuielilor cu lucrările aferente Proiectului pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii.

Art. 7 Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță a investiției de către UAT Comuna Mogoșoaia.

Art. 8  Se aprobă asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului de către UAT Comuna Mogoșoaia.

Art. 9 Se aprobă asigurarea confinanțării proiectului de către UAT Comuna Mogoșoaia, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrari, dacă este cazul.

Art. 10 Se aprobă acoperirea contravalorii cheltuielilor, altele decât cele eligibile, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov de către UAT Comuna Mogoșoaia.

Art. 11   Se desemnează reprezentantul legal al comunei pentru derularea proiectului, respectiv primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu PRECUP.

Art. 12 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 13 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
6 decembrie 2023

Sari la conținut