Proces verbal ședința nr. 15756 din 19.06.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 15756 din 19.06.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, domnul Alexandru Dumitru Iacoban, Aurel Pavel și Alin Călin Vârtic online.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 88 din 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator – Președinte al Consiliului de Administrație, acesta a fost adoptat cu 12 voturi pentru, abțineri 3 (Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă se modifică doar perioada.

Domnul Florin Covaci răspunde că se modifică doar perioada, de la 3 ani la 1 an.

Domnul Aurel Pavel precizează că formularea nu este una fericită „aprobarea contractului de mandat care se va încheia” , propune ca situația privind contractul să se voteze într-o altă ședință de consiliu pentru ca nu știu cum va fi acest contract.

Domnul Florin Covaci precizează că acest contract este anexă a proiectului și va fi încheiat în forma în care a fost votat.

2. Proiect de hotărâre nr. 89 din 12.06.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 90 din 12.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre nr. 91 din 12.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz”, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

5. Proiect de hotărâre nr. 92 din 12.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre nr. 93 din 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, abțineri 5 (Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu Popovici),

7. Proiect de hotărâre nr. 94 din 12.06.2023 Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre nr. 95 din 13.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în cartea funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073 UAT Mogoșoaia, din domeniul public al statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre nr. 96 din 13.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre nr. 97 din 13.06.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică de pe raza comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 98 din 19.06.2023 Privind aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea”, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
18 iulie 2023

Sari la conținut