Anunț concurs recrutare FP.Ex _ 21.08.2023

Nr. 17960/19.07.2023

A N U N Ț

În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Evidența și Gestionarea Construcțiilor.

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă – 21.08.2023, ora 11:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 19.07.2023 – 07.08.2023, în intervalul orar 08.30-16.00 de luni până joi și vineri 08.30-13.30.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.08.2023 – 16.08.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv                                      40 ore/săptămână.

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod

obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu la Registratura instituției);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 • Adeverințele care au alt format decât modelul prevăzut la  art. 49 alin.(11) din H.G nr.

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Condiţii de ocupare:

Compartiment Evidența și Gestionarea Construcțiilor pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul științe inginerești (domeniu fundamental);
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.
 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

   Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95.

   E-mail: primaria@mogosoaia.ro

 • Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

 • Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și completările

ulterioare;

Tematica: integral

   
8.  Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematica: integral


10. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral


11. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Tematica: integral

Compartiment Evidența și Gestionarea Construcțiilor

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 Atribuțiile postului:

– Asigurarea respectării prevederilor din autorizaţii şi a proiectelor de execuţie anexă la autorizaţii, în cazul lucrărilor de construcţie a caselor, a anexelor gospodăreşti, a gardurilor împrejmuitoare acestora, de modificare interioară a apartamentelor, de amenajare a spaţiilor comerciale, de pe raza localităţii;

– Întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizaţiile de desfiinţare/demolare în cazul depistării construcţiilor nelegale;

– Urmărește sectorizarea COMUNEI şi repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu atribuţiuni de control asupra respectării normelor de disciplină în construcţii;

– Verifică pe teren stadiul de execuţie al lucrărilor enunţate mai sus şi urmărește respectarea prevederilor din documentaţiile şi avizele aferente autorizaţiilor eliberate, în conformitate cu prevederile legale;

– Verificarea respectării termenelor de execuţie a construcţiilor amplasate în zonele susmenţionate pentru care sunt emise autorizaţii de construire;

– Depistarea pe teren, pe raza localităţii a construcţiilor definitive sau provizorii, executate fără autorizaţie de construire, stabilirea măsurilor de sancţionare necesare, conform prevederilor legale şi urmărirea finalizării sancţiunilor contravenţionale aplicate;

– Verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizările şi reclamaţiile privind lucrările de gospodărie comunală şi sistematizarea circulaţiei;

– Verifică trasarea construcţiilor definitive, precum şi a amplasării construcţiilor provizorii, conform documentaţiilor anexă la autorizaţiile de construire şi încheierea proceselor verbale de trasare (amplasare);

– Verifică pe teren a documentaţiile tehnice prezentate de beneficiari;

– Realizează baza de date geografice în Sistemul Informațional Geografic al instituției cu date și informații referitoare la îndatoririle și obligațiile mai sus menționate;

– Predă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;

– Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

– Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei și semnează condica  de prezență cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit;

– Îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea instituției.

Nr.19922/16.08.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, organizat în data de 21.08.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1)  lit. a) și art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarului candidatului înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor, organizat în data de 21.08.2023– proba scrisă.

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.19063/02.08.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorEvidența și Gestionarea ConstrucțiilorAdmis 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 21 august, ora 11:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  16.08.2023, ora 1300, la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Secretar Comisie,

Nr. 20362/21.08.2023

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 21.08.2023 – proba scrisă

În conformitate cu art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 21.08.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I,  grad profesional superior la Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.19063/02.08.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorEvidența și Gestionarea Construcțiilor 73 puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției Comuna Mogoșoaia.

Candidatul declarat ,,ADMIS” la proba scrisă va susţine interviul la sediul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 24.08.2022, ora: 10:00.

Afişat astăzi,  21.08.2023, ora: 1430, la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

                                                                                                      Nr.20470/22.08.2023

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor, organizat în data de  21.08.2023.

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 21.08.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I,  grad profesional superior la Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor:

Nr. Crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu  
1.19063/02.08.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorEvidența și Gestionarea Construcțiilor92 puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției Comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 22.08.2023, ora 12:00.

              Secretar Comisie,

Nr. 20795/25.08.2023

         REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare, organizat în data de 21.08.2023 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1), alin. (3) și alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului organizat în data de 21.08.2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor:

Nr. crtNumele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctaj finalRezultat final  
1.19063/ 02.08.2023Consilier clasa I, grad profesional superior  Evidența și Gestionarea ConstrucțiilorADMIS73 puncte92 puncte165 puncteADMIS
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu,  conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Afişat astăzi 25.08.2023, ora 12 00  la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia .

              Secretar Comisie,

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut