HOTĂRÂREA NR. 8 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA
NR. 8 DIN 21.03.2020
Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor
cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 21.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 161/21.03.2020
Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:
Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Constituției României;
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Interzicerea picnicurilor, grătarelor, petrecerilor la iarbă verde, întruniri, adunări publice, evenimente festive, pescuit, și alte asemenea pe domeniul public al localității Mogoșoaia, în pădurile de pe raza comunei, pe terenurile neîmprejmuite, pe zonele de protecție de pe marginea lacurilor aferente terenurilor neîmprejmuite, pe durata stării de urgență. Sunt permise aceste activități pe terenurile private de pe raza comunei Mogoșoaia de către proprietarii acestora și rudele de gradul 1, fără alți invitați. Dovada proprietății terenului se va face cu originalul sau copie legalizată a actului de proprietate, documentație cadastrală, proces-verbal de înțărușare, BI/CI proprietar și BI/CI însoțitor proprietar și certificate de naștere, care să dovedească gradul de rudenie.
Art. 2 Se va completa Anexa nr. 1 a Hotărârii CLSU Mogoșoaia nr. 4/13.03.2020 cu următoarele persoane: Safta Florentina, Telegaru Roxana.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE
COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
22 martie 2020

Sari la conținut