HOTĂRÂREA 99/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 99| din data de 21.05.2024

Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Colectare Deseuri Mogosoaia SRL nr.  2055/21.05.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 12246/21.05.2024;

Prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic a COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățenii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut