HOTĂRÂREA 98/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 98| din data de 21.05.2024

Privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor în cadrul Programului național „Masa sanatoasă”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 1026/14.05.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.11648/14.05.2024 ;

Prevederile H.G. nr. 24/2024 privind instituirea Programului național „Masa sanatoasă”

Prevederile H.G. nr. 473/2024 pentru repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei de 97.099 mii lei pentru finanţarea Programului naţional “Masă sănătoasă”, în perioada desfăşurării activităţilor didactice în anul 2024, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional “Masă sănătoasă”

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit.a), alin. (7) lit. a), lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea acordării zilnice, cu titlu gratuit, pe perioada desfășurării cursurilor școlare în anul 2024, preșcolarilor și elevilor din cadrul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia a unui suport alimentar constând din pachet alimentar, in limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2 La cererea motivată a elevului major/părintelui/reprezentantului legal/ocrotitorului legal, formulată în scris şi însoţită, după caz, de un document-justificativ, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală sau religioasă, au restricţii alimentare, beneficiază de masa sănătoasă adecvată situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul de specialitate va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut