HOTĂRÂREA 99/17.07.2023

HOTĂRÂRE | 99 | din data de 17.07.2023

Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)  nr. 17097/06.07.2022 privind importanța acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) în vederea delegării gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;

Prevederile art. 3 și 4, paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997;

Prevederile Legeii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 8, art. 10, alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. A, lit. e din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii delegate, a activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 2 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să delege, în numele și pe seama UAT Comuna Mogoșoaia gestiunea  activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 3 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să elaboreze documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 4 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 5 Împuternicirea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor: documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu Popovici) dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 iulie 2023

Sari la conținut