HOTĂRÂREA 97/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 97| din data de 21.05.2024

Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. IFG_STZ_14514/10.05.2024 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov prin care se aloca bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea Programului national „Masa sanatoasa”,

Adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov, inregistrata sub nr. 11972/16.05.2024, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate alocate Judetului Ilfov,Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 22/02.02.2024,

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 – Capitolul I, Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2024

Prevederile art 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1) și (2), art. 19 alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2024, astfel: bugetul local pe anul 2024,  sursa A, în valoare de 107.251,30 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia pe anul 2024 – Sursa E, in valoare de 138,00 mii RON,

conform Anexei nr. 2, bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2024, Sursa G, în valoare de 1.384,40 mii RON, conform Anexei nr. 3, bugetul creditelor interne pe anul 2024 -Sursa C, în valoare de 20.000,00 mii RON, conform Anexei nr. 4.

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2024, în suma de 64.189,70 mii RON, din care: 43.474,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5), 715,70 mii RON – Bugetul local – Titlul 60, cheltuieli de capital (Anexa nr. 6) și 20.000,00 mii RON Bugetul creditelor interne, cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 7.

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.347.891 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City, Amenajare parcare str. Poieni, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut