HOTĂRÂREA 96/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 96| din data de 21.05.2024

Privind  aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei Longevității” și a câte unui ajutor financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor comunei Mogoșoaia care au împlinit vârsta de 100 de ani

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform prevederilor Cartei europene a autonomiei locale

Ținând cont de dispozițiile art. 258 alin. (2)-(3) Cod civil

Prevederile art. 1 alin. (3) – (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei Longevității” și a câte unui ajutor financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor comunei Mogoșoaia care au împlinit vârsta de 100 de ani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut