HOTĂRÂREA 95/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 95| din data de 21.05.2024

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Cererea nr. 6798 din 14.03.2024 a subscrisei Mogo Real Invest S.R.L.,

Avizul de oportunitate nr. 7326/19/10C din 20.12.2022,

Aviz Arhitect-șef nr. 340/8/1F din 14.03.2024,

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2), art. 54 alin. (2) Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482, beneficiar fiind Mogo Real Invest S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezent hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut