HOTĂRÂREA 94/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 94| din data de 21.05.2024

Pentru aprobarea demarării procedurii în vederea realizării unui schimb de imobile în vederea amenajării unei parcări în zona adiacentă a Centrului Multifuncțional

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Comunei Mogoșoaia cu nr. 11861/15.05.2024.

Adresa înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia cu nr. 11934/16.05.2024.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (15) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea demarării procedurii în vederea realizării unui schimb de imobile în vederea amenajării unei parcări în zona adiacentă a Centrului Multifuncțional.

Art. 2 Schimbul de imobile se va realiza în urma dezmembrării suprafeței de 125 m.p. din nr. cadastral 62714, proprietatea doamnei Tuță Alexandra-Mihaela și a suprafeței de 125 m.p. din nr. cadastral 59170, proprietatea Comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Realizarea schimbului de terenuri se va aproba ulterior îndeplinirii tuturor formalităților legale prin adoptarea unui noi hotărâri de consiliu local.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut