HOTĂRÂREA 95/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 95 | din data de 19.06.2023

Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006;

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea serviciului e salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Conform art. 16 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare;

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Prevederile Ordonanței de urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

Potrivit Ordinului nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calcuare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

În baza Ordinului 112/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. i), lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea și oportunitatea atribuirii contractului de delegare a activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică, în comuna Mogoșoaia, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea fișelor de fundamentare pentru stabilirea tarifului de sortare a deșeurilor reciclabile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contractului de delegare a activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea încredințării activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică de pe raza comunei Mogoșoaia prin gestiune directă, conform studiului de oportunitate prevăzut la art. 1 și încheierea contractului de delegare a activității de sortare cu COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL.

Art. 6 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea semnării contractului de delegare a activității de sortare prevăzut la art. 4.

Art. 7 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut