HOTĂRÂREA 90/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 90 | din data de 19.06.2023

Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 3, alin. (1), art. 141, alin (4), lit. (c), alin. (5), alin. (7) și alin. (8) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea atribuirii autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR cu sediul în Mogoșoaia, strada Puțul cu brad nr. 35A, CUI 26994442.

Art. 2 Aprobarea încheierii Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut