HOTĂRÂREA 84/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 84 | din data de 28.10.2021

Privind acordarea unui mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov pentru aprobarea primirii comunei Snagov în Asociație

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov nr. 142/14.10.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 28701/18.10.2021;

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 13,  art. 16 alin. (2) lit. j) coroborat cu art. 21 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov;

În temeiul  art. 89, art. 91, art. 92, art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Paul Mihai Nicu Precup, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov  aprobarea primirii comunei Snagov în Asociație.

Art. 2 Se împuterniciceşte Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, respectiv Actul Constitutiv și Statutul Asociației consolidate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut