HOTĂRÂREA 820/24.11.2020

HOTĂRÂRE | 820 | din data de 24.11.2020

Privind stabilirea indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali aleși la ședințele Consiliului Local Mogoșoaia, respectiv ale comisiilor de specialitate în mandatul 2020-2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Ordinului Prefectului – Județului Ilfov nr.605/03.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale  de constituire a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, înregistrat la instituția Comuna Mogoșoaia sub nr.29280/10.11.2020;

Încheierea nr.13392 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși ai Comunei Mogoșoaia pronunțată de Judecătoria Buftea în data de 21.10.2020 în dosarul nr.27173/94/2020 înregistrată la instituția Comuna Mogoșoaia sub nr.28377/28.10.2020;

Încheierea nr. 14451 privind validarea mandatului de consilier local supleant Diaconescu Victor – Adrian, pronunțată de Judecătoria Buftea în data de 11.11.2020, în dosarul nr.29903/94/2020, înregistrată la instituția Comuna Mogoșoaia sub nr.29696/16.11.2020;

Dispozițiile art.212 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare;

Prevederile art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Stabilirea indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local Mogoșoaia și ale comisiilor de specialitate ale acestuia în cuantum de 10% din indemnizația lunară a Primarului, stabilită în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 2 Indemnizația lunară stabilită conform art. 1 se acordă doar dacă consilierii locali participă la cel puțin o ședință a Consiliului Local Mogoșoaia și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

Art. 3 Începând cu data aprobării prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

 Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut