HOTĂRÂREA 813/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 813 | din data de 21.09.2020

Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a unui reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliul de Administrație al Școlii nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 96 alin. (2), lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

În temeiul art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e) și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 71 alin. (1) pct. 1 și alin. (2) lit. b) din Anexa Ordinului M.E.N nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare;

Adresa nr. 24316/10.09.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei Matei Nicoleta și a domnului Marian Gheorghe în calitate de consilieri locali ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor, în calitate de reprezentant al Comunei Mogosoaia pentru Consiliul de Administrație al Școlii nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Desemnarea domnului Stan Constantin Bogdan în calitate de reprezentant al Comunei Mogoșoaia în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut