DISPOZIȚIA 14/08.01.2020

Privind numirea comisiei de verificare a situației juridice a imobilelor pentru care posesorii nu au acte doveditoare ale dreptului de proprietate și pentru care se vor emite adeverințe care atestă faptul că dețin imobilul sub nume de proprietar, în vederea finalizării înregistrării sistematice la nivelul Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul nr. 353/08.01.2020;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;

Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 155/2019 privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1427/2017 din 28.01.2019;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art.200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Pentru finalizarea cadastrului sistematic la nivelul U.A.T. Mogoșoaia, județ Ilfov, se constituie la nivelul U.A.T. Mogoșoaia, comisia de verificare a situației juridice a imobilelor pentru care posesorii nu au acte doveditoare ale dreptului de proprietate și pentru care se vor emite adeverințe care atestă faptul că dețin imobilul sub nume de proprietar, iar imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al U.A.T. Mogoșoaia sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al U.A.T. Mogoșoaia.

Art. 2 Comisia are următoarea componență:

Președinte – Paul Mihai Nicu Precup

Membri:  

  • Roxana Cristina Bute
  • Liviu Ioan Mija
  • Nae Alexandru
  • Andreea Zahariuc
  • Roxana Lazăr
  • Florentina Cozma
  • Mihaela Alexa

Art. 3 Secretarul General va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut