HOTĂRÂREA 80/10.08.2022

HOTĂRÂRE |80| din data de 10.08.2022

Privind aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Cererea înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 18352/05.08.2022

HCL nr. 39 din 31 martie 2022, modificată prin HCL nr. 57/26.05.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 69/2000, a HG nr. 1447/2007 pentru aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. . 1 Aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
12 august 2022

Sari la conținut