HOTĂRÂREA 8/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 8 | din data de 26.01.2023

Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art.485 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art. 11 alin. (1) și (4) lit.e) din anexa nr.6 – capitolul III la  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. 11 alin. (6)  din anexa nr. 6 – capitolul III  la  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) și a prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemneaza doamna Roxana Cristina CHIHAI si domnul Florin Răducu COVACI pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut